Mar
18
2014

การวางแผนที่จะพัฒนาธุรกิจท่าเรือเพื่อรองรับปริมาณการขนส่งสินค้านำเข้าและส่งออกทางน้ำ

เนื่องจากการขนส่งทางน้ำในปัจจุบันเผชิญกับปัญหาในหลายด้าน

ทั้งความกว้างของร่องน้ำและแม่น้ำตื้นเขิน ทำให้ไม่สามารถขนส่งสินค้าทางน้ำได้ ขณะที่โครงสร้างพื้นฐานยังไม่เอื้ออำนวยเพียงพอ อาทิ ท่าเรือมีความแออัดและไม่มีถนนเชื่อมต่อกับท่าเรือโดยตรง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีปัญหาในด้านของกฎหมายที่มีความล่าสมัย เนื่องจากใช้มาตั้งแต่อดีต โดยมีประเด็นสำคัญ อาทิ การออกใบอนุญาตเดินเรือและการต่อทะเบียนเรือ โดยปัจจุบันเมื่อจดทะเบียนเรือแล้วต้องขออนุญาตเดินเรืออีกครั้ง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน ซึ่งจะเป็นสิ่งที่จะต้องเร่งปรับปรุงและพัฒนาจากทั้งฝั่งภาครัฐและเอกชน เพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย เนื่องจากประเด็นเหล่านี้ต้องใช้เวลาอีกหลายปีถึงจะแล้วเสร็จ ทั้งในด้านข้อกฎหมายและการวางแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ มูลค่าการขนส่งสินค้าทางเรืออาจจะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 8-10 อย่างไรก็ตามการขนส่งทางเรือของไทยแม้ว่าจะเริ่มมีปัจจัยหนุน แต่ยังคงเผชิญความเสี่ยงจากหลายด้านเช่นกัน อาทิ

1. อุปทานขนส่งทางเรือยังคงเติบโตเร็วกว่าอุปสงค์ อุปทานกองเรือในด้านขนส่ง ยังคงเติบโตในอัตราค่อนข้างสูง แต่เริ่มที่จะชะลอตัวลง เนื่องจากมีค่าระวางเรือที่ค่อนข้างต่ำและมีอัตราการแข่งขันที่สูง ขณะที่ความต้องการของผู้บริโภคยังฟื้นตัวได้ไม่เร็วมากนัก
2. แนวโน้มค่าระวางเรือยังคงไม่ฟื้นตัวดีมากนัก อุปสงค์ในด้านการขนส่งทางเรือเติบโตไม่ทัน จำนวนอุปทานที่ยังคงมีอยู่มาก ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญในการกดดันดัชนี BDI และส่งผลให้ธุรกิจมีผลประกอบการ ยังไม่ฟื้นตัวเร็วมากนัก อย่างไรก็ตาม คาดว่าหลังจากเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆของโลกฟื้นตัว จะช่วยให้มีการค้าขายระหว่างประเทศมากขึ้น ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนให้ BDI กลับมาอยู่ในระดับสูงอีกครั้ง
3. ผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่กระทบต่อการขนส่งทางเรือ โดยเฉพาะเรือเดินสมุทร และการเข้าจอดในท่าที่ได้รับผลกระทบ อาทิ พายุแซนดี้ในสหรัฐอเมริกา พายุในอินเดีย และบราซิล ซึ่งเป็นอุปสรรคที่สำคัญในการขนส่งทางเรือ
4. ปัญหาด้านแรงงานในปัจจุบันนอกจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ต้องเผชิญกับภาระต้นทุนในการดำเนินธุรกิจสูงขึ้น อันเนื่องมาจากการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเมื่อต้นปี 2556 ที่ผ่านมา ผู้ประกอบการยังต้องเผชิญกับปัญหาด้านการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจ
5. เงินบาทแข็งค่า ส่งผลต่อการส่งออกของไทย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเป็นลูกโซ่ต่อมายังการส่งออกสินค้าทางเรือด้วยเช่นกัน

แนวโน้มการขนส่งของไทยคาดว่าจะปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น

จากแรงหนุนของการฟื้นตัวในภาคการส่งออก ทั้งนี้ภาพรวมของการขนส่งทางเรือในปีที่ผ่านมานั้น แม้เริ่มมีสัญญาณของการฟื้นตัว แต่ก็ยังไม่สามารถกลับมาสู่ระดับศักยภาพได้ เนื่องจากปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจไม่เอื้อต่อการเติบโตไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมที่อยู่ในระหว่างการฟื้นฟูจากเหตุการณ์น้ำท่วมในปี 2554 ที่ผ่านมา สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัว ส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกของไทย ที่ผ่านมาแม้ธุรกิจขนส่งทางเรือจะเติบโตไม่หวือหวา แต่ผู้ประกอบการขนส่งทางเรือต่างๆได้ปรับตัวเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในปี 2558 อย่างต่อเนื่อง อาทิ การซื้อเรือมากขึ้น และปรับขนาดของเรือที่ให้บริการเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นและครบวงจรมากขึ้น

สำหรับอัตราค่าระวางเรือในปีนี้โดยเฉลี่ยน่าจะมีแนวโน้มลดลง

แม้ล่าสุดหลายสายการเดินเรือมีการยกเลิกเส้นทางขนส่งบางเส้นทางและปรับลดจำนวนรอบการขนส่ง ซึ่งในระยะสั้นอาจทำให้อัตราค่าระวางเรือเพิ่มขึ้นได้ แต่โดยเฉลี่ยทั้งปีแล้วน่าจะลดลงจากปีก่อน ในส่วนของต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในปีนี้มีแนวโน้มลดลงจากปีก่อนเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามการลดลงของราคาน้ำมันก็ไม่สามารถช่วยธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลได้มากนัก ท่ามกลางภาวะที่การค้าระหว่างประเทศหดตัวลงอย่างรุนแรง อีกทั้งโดยทั่วไปแล้วผู้ให้บริการสามารถคิดค่าระวางเรือโดยบวกความเสี่ยงจากราคาน้ำมันได้อยู่แล้ว

Comments Off